Друковані праці

Друковані праці Івана Васильовича Малафіїка

Навчальні посібники, монографії,
науково-методичні праці

1993
1. Мова вчителя нехай цвіте народною мудрістю : зб. прислів’їв та приказок укр. народу про навч. і вихов. / Н. Б. Мітюров, І. В. Малафіїк, Б. П. Бричок. – Рівне, 1993. – 23 с.
1997
2. Урок в сучасній школі : питання теорії і практики: кн. для вчителя / І. В. Малафіїк; Рівн. ін-т підвищ. кваліфікації пед. кадрів. – Рівне, 1997. – 175 с.
3. Фізика. Частина 1. Основні поняття механіки : експерим. навч. посіб. для 9-го класу / І. В. Малафіїк. – Рівне: Рівн. держ. пед. ін-т, 1997. – 60 с.
4. Фізика. Частина 2. Механічні явища : експерим. навч. посіб. для 9-го класу / І. В. Малафіїк. – Рівне: Рівн. держ. пед. ін-т, 1997. – 197 с.
1998
5. Фізика: 9 кл.: експерим. навч. посіб. для серед. загальноосвіт. шк., гімназії та кл. негуманіт. профілю / І. В. Малафіїк. – 2-е вид., випр. і допов. – Рівне, 1998. – 347 с.
2003
6. Дидактика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Малафіїк. – Рівне: РДГУ, 2003. – 470 с. (з грифом М-во освіти і науки України).
2004
7. Дидактика: навч. посіб. для студ. пед. спец. і вчителів / І.В. Малафіїк. – К.: Кондор, 2004. – 398 с. (з грифом М-во освіти і науки України).
8. Системний підхід у теорії і практиці навчання: моногр. / І. В. Малафіїк; М-во освіти і науки України, РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2004. – 439 с. – Бібліогр.: с. 428–439.
2005
9. Дидактика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Малафіїк. – К.: Кондор, 2005. – 395 с. (з грифом М-во освіти і науки України).
2007
10. Народ скаже, як зав’яже : збірка прислів’їв, поговірок народу про навчання і виховання / І. В. Малафіїк, Б. Н. Мітюров, Б. П. Бричок. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – 48 с.
11. Системність знань як їх якість: моногр. / І. В. Малафіїк. – Рівне: РДГУ, 2007. – 385 с.
12. Теорія та методика формування системності знань старшокласників : автореф. дис…. д-ра пед. наук: спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / І. В. Малафіїк. – К., 2007.
2008
13. Системність – якість знань: [моногр.] / І. В. Малафіїк; М-во освіти і науки України, РДГУ. – Рівне: [РДГУ], 2008. – 383 с.
2009
14. Дидактика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Малафіїк. – К.: Кондор, 2009. – 395 с.
15. Дидактика [Електронний ресурс] / І. В. Малафіїк. – К.: Кондор. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Електронні книги на CD).

Програми

2002
16. Програма державного екзамену з педагогіки для педагогічних спеціальностей / М-во освіти і науки України: РДГУ; уклад. І. В. Малафіїк. – Рівне, 2002. – 22 с.
2007
17. Навчальна програма з педагогіки вищої школи / І. В. Малафіїк. – Рівне: РДГУ, 2007. – 18 с.
18. Навчально-методичний комплекс з курсу “Педагогіка” для кредитно-модульної системи організації навчання / І. В. Малафіїк. – Рівне: РДГУ, 2007. – 36 с.
19. Педагогіка : прогр. держ. екзамену з педагогіки для пед. спец. / Л. П. Петрук, І. В. Малафіїк. – Рівне: РДГУ, 2007. – 34 с.
20. Програма державного екзамену з педагогіки для педагогічних спеціальностей / І. В. Малафіїк. – Рівне: РДГУ, 2007. – 12 с.

Наукові статті, рецензії, тези доповідей

1973
21. Демонстраційний експеримент при вивченні кінематики / І. В. Малафіїк // Викладання фізики за новими програмами: зб. ст. / під. ред. О. І. Бугайова. – К.: Рад. шк., 1973. – С. 104–115.
22. Экспериментальное изучение основных вопросов кинематики / И. В. Малафеик // Физический эксперимент в школе : пособ. для учителей / сост. Т. Ф. Раева, 1973. – Вып. 4. – С. 20–29.

1975
23. Системный подход в разработке школьного эксперимента / И. В. Малафеик // Тезисы Всесоюзной конференции по проблеме повышения эффективности учебно-воспитательного процесса по физике в средней школе. – М.: Просвещение, 1975.
1978
24. Електричні вимірювання швидкості і прискорення при прямолінійному русі / І. В. Малафіїк // Викладання фізики в школі : зб. ст. / під ред. Є. В. Коршака. – К.: Рад. шк., 1978.
1979
25. Фронтальний лабораторний експеримент при вивченні кінематики у восьмому класі / І. В. Малафіїк // Викладання фізики в школі: зб. ст. / під ред. Є. В. Коршака. – К.: Рад. шк., 1979. – С. 115–119.
1980
26. Застосування системного підходу до визначення шкільного фізичного експерименту / І. В. Малафіїк, Г. В. Самсонова // Рад. шк. – 1980. – № 4. – С. 67–73.
1981
27. Рецензия на книгу : методика обучения физике в школах СССР и ГДР / под ред. В. Г. Зубова, В. Г. Разумовского, М. Вюншмана, К. Либерса. – М., Берлин: Просвещение – Фольк унд Виссен, 1978. – 223 с. / И. Малафеик, А. Самсонова // Сов. педагогика. – 1981. – № 1. – С. 142–143.
1987
28. Про формування в учнів науково-матеріалістичних переконань / І. В. Малафіїк // Форми і методи використання засобів масової інформації в ідейно-політичному вихованні : тези Всесоюз. наук.-практ. конф.. – Рівне: РДПІ, 1987.
1988
29. А. С. Макаренко про програму людської особистості / І. В. Малафіїк // А. С. Макаренко – видатний педагог-новатор : тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф.. – Рівне: РДПІ, 1988.
30. От интереса к глубоким знаниям / И. В. Малафеик, В. И. Тыщук, Д. М. Демченко // В. А. Сухомлинский – выдающийся педагог-новатор: тез. обл. межвуз. науч.-практ. конф.. – Ровно, 1988. – С. 10–11.
31. Сухомлинский об умственном воспитании / И. В. Малафеик // В. А. Сухомлинский – выдающийся педагог-новатор: тез. обл. межвуз. науч.-практ. конф.. – Ровно, 1988. – С. 21–22.
32. Формування учнівського колективу в процесі навчальної роботи учнів / І. В. Малафіїк // А. С. Макаренко – видатний педагог-новатор: тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф.. – Рівне: РДПІ, 1988.
1989
33. Воспитание на идеях мира во время учебной работы на уроке / И.В. Малафеик // Воспитание учащейся молодёжи на идеях мира : тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. (Ровно, 15–17 мая 1989 г.) / ред. кол.: С.А. Демьянчук, Б.Н. Митюров, И.В. Малафеик и др.. – Ровно, 1989. – С. 82–83.
34. Мета і завдання виховання учнів на ідеях миру / І. В. Малафіїк // Питання виховання учнів в дусі миру: тези міжвуз. наук.-практ. конф.. – Рівне: РДПІ, 1989.
35. Не втратити ЗУНів / І. В. Малафіїк, Б. Н. Мітюров // Рад. освіта. – 1989. – № 9 (31 січ.).
36. Прибор для изучения взаимодействия двух тел. / И. В. Малафеик // Физика в школе. – 1989. – № 4.
37. Развитие идей Н. К. Крупской об политехническом образовании / И. В. Малафеик // Н. К. Крупская о коммунистическом воспитании молодёжи : тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. (Ровно, 27–28 февр. 1989 г.). – Ровно, 1989. – С. 155.
38. Формування переконань у системі ідейно-політичного виховання школярів / І. В. Малафіїк // Форми і методи ідейно-політичного виховання молоді: тези міжвуз. наук.-практ. конф.. – Рівне: РДПІ, 1989. – С. 74–75.
39. Яка педагогіка нам потрібна / І. В. Малафіїк // Пед. рада. – 1989. – № 2 (2 жовт.).
1990
40. До питання про гуманізацію навчального процесу в школі (на прикладах з фізики) / І.В. Малафіїк, М.В. Остапчук // Історичні аспекти розвитку освіти на Україні і становлення творчої особистості учителя : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 80–річчю проф., д-ра пед. наук Б. Н. Мітюрова (Ровно, 29–30 трав. 1990 р.) / ред. кол.: І. В. Малафіїк, Б. Н. Мітюров, В. І. Тищук. – Ровно: РДПІ, 1990. – С. 143–144.
41. До питання про розвиток теорії педагогіки миру / І. В. Малафіїк // Формування і становлення творчої особистості вчителя: матер. міжрегіон. наук.-практ. конф.. – Рівне: РДПІ, 1990.
42. Ідея розвитку у викладанні педагогіки в педагогічному вузі / І. В. Малафіїк // Формування і становлення творчої особистості вчителя: матер. міжрегіон. наук.-практ. конф.. – Рівне: РДПІ, 1990.
43. Лабораторный прибор по механике / И. В. Малафеик // Физика в школе. – 1990. – № 4.
44. Науково-педагогічна діяльність, життєвий і творчий шлях Бориса Никифоровича Мітюрова / І. В. Малафіїк, Б. С. Колупаєв // Історичні аспекти розвитку освіти на Україні і становлення творчої особистості учителя: тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 80–річчю проф., д-ра пед. наук Б. Н. Мітюрова (Ровно, 29–30 трав. 1990 р.) / ред.кол.: І. В. Малафіїк, Б. Н. Мітюров, В. І. Тищук. – Ровно: РДПІ, 1990. – С. 2–4.
45. Про підсумки роботи науково-практичної конференції / І.В. Малафіїк // Історичні аспекти розвитку освіти на Україні і становлення творчої особистості учителя : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 80–річчю проф., д-ра пед. наук Б. Н. Мітюрова (Ровно, 29–30 трав. 1990 р.) / ред.кол.: І. В. Малафіїк, Б. Н. Мітюров, В. І. Тищук. – Ровно: РДПІ, 1990. – С. 4.
46. Про розвиток педагогічного мислення майбутніх учителів / І. В. Малафіїк, Г. В. Самсонова // Формування і становлення сучасного учителя : тези доп. наук.-метод. конф.. – Ровно, 1990. – Ч.2. – С. 10–11.
47. Систематизація знань учнів з механіки / І. В. Малафіїк // Учителі – методисти радять і пропонують / за ред.: О. І. Бугайова. – К., 1990. – С. 67–85.
1991
48. Идея развития в преподавании педагогики в педагогическом вузе / И.В. Малафеик // Формирование и становление творческой личности учителя: сб. тез. по матер. науч.-практ. конф., посвящ. 80–летию д-ра пед. наук, проф. Б. Н. Митюрова / ред. кол.: Б. Н. Митюров, И. В. Малафеик, В. И. Тыщук. – Ровно: Ровен. педин-т, 1991. – С. 57.
49. Про реабілітацію системності в педагогіці / І. В. Малафіїк // Використання спадщини повернутих і забутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи: тези респ. міжвуз. наук.-практ. конф., 29–31 трав. 1991 р., м. Рівне. – Рівне: Рівн. педін-т, 1991. – Ч. 3. – С. 34–35.
1992
50. До питання про розвиток теорії педагогіки миру / І. В. Малафіїк // Виховання учнівської молоді в дусі миру і взаєморозуміння: матер. міжрегіон. наук.-практ. конф., 15–17 груд. 1992 р., м. Рівне / ред.кол.: С. Я. Дем’янчук, В. І. Тищук, І. В. Малафіїк та ін.. – Рівне: Рівн. педін-т, 1992. – С. 30–31.
51. Концепція школи і розвитку освіти : [дискусійна трибуна] / І. Кирилецький, І. Малафіїк // Пед. рада. – 1992. – № 1 – 2 (лют.). – С. 2–3.
52. К проблеме формирования системы знания у учащихся средней школы: рубежи достигнутого и новые подходы / И. В. Малафеик // Современные проблемы историко-педагогических исследований : сб. докл.. – М., 1992. – С. 183 – 185.
53. Тимчасовий студентський педагогічний колектив школи / І. В. Малафіїк, Д. Я. Костюкевич // Освіта і незалежна Україна: тези доп. наук. конф.. – Ровно : РДПІ, 1992. – С. 137–139.
1993
54. Задачі астрофізичного змісту при вивченні фізики в середній школі / І. В. Малафіїк, М. В. Остапчук // Шляхи удосконалення викладання фізики в середній школі: тези доп. республ. конф.. – Луцьк, 1993.
55. Лабораторний прилад з механіки / І. В. Малафіїк, І. І. Малафіїк // Розвиток технічної і прикладної творчості молоді та фізико-технічного експерименту : тези доп. і повідомл. наук.-практ. конф., 3–4 бер. 1993 р.. – Рівне: РДПІ, РОІУВ, 1993. – Ч. 2. – С. 137–140.
56. Про формування системи знань в учнів загальноосвітньої школи / І. В. Малафіїк // В. О. Сухомлинський – видатний український педагог: матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. – Рівне: РДПІ, 1993. – С. 39–40.

1994
57. Деякі психолого-педагогічні аспекти структури курсу природознавства в середній школі / І. В. Малафіїк // Інтеграція елементів змісту основи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф.. – Полтава: Ін-т післядипл. освіти пед. працівників, 1994. – С. 154–156.
58. Стратегія диференційованого навчання / І. В. Малафіїк // Нова пед. думка. – 1994. – № 1. – . 5–9.
59. Шляхи удосконалення дидактичної підготовки майбутніх учителів / І. В. Малафіїк // Історія і сучасність педагогічної освіти в Україні: матер. міжвуз. наук.-практ. конф.. – Глухів, 1994. – Ч. 1. – С. 89–90.
1995
60. Гуманізація розумової діяльності школярів / І. Малафіїк, Ю. Калюжний // Педагогіка миру в навчально-виховному процесі школи і вузу: матер. міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю проф., д-ра пед. наук, акад. С. Я. Дем’янчука (29–30 груд. 1995 р., м.Рівне) / Акад. пед. наук України, РДПІ; РЕГІ; упоряд. І. В. Малафіїк. – Рівне, 1995. – С. 59–60.
61. Деякі аспекти нового підходу до змісту і організації перепідготовки керівників загальноосвітніх шкіл / М. Л. Кривко, І. В. Малафіїк // Актуальні проблеми вищої педагогічної і загальноосвітньої школи: зб. матер. міжвуз. наук.-практ. конф. / упоряд. І. Малафіїк. – Рівне, 1995. – С. 18–20.
62. Дидактична підготовка вчителя і студента / І. В. Малафіїк // Актуальні проблеми вищої педагогічної і загальноосвітньої школи: зб. матер. міжвуз. наук.-практ. конф. / упоряд. І. Малафіїк. – Рівне, 1995. – С. 32–33.
63. Порівняльні аспекти народної і наукової педагогіки / І. В. Малафіїк // Традиції виховання у світовій народній педагогіці : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 6–8 черв. 1995 р., м. Рівне / за ред. П. Р. Ігнатенка; член ред.кол. І. В. Малафіїк. – Рівне, 1995. – Ч.1. – С. 74–75.
64. Формування системності знань школярів на основі їх багатомірної впорядкованості / І. В. Малафіїк // Актуальні проблеми впровадження нових педагогічних технологій та інновацій в навчальний процес сучасної школи : матер. доп. і повідом. міжвуз. наук.-практ. конф., 30–31 жовт. 1995 р., м. Рівне. – Рівне: РДПІ, 1995.
1996
65. Біля джерел математичних і природничих знань / Б. Н. Митюров, І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін. – Рівне: РДПІ, 1996. – Вип.1. – С. 5–17.
66. Гуманістичні взаємодії студента і викладача / І. Малафіїк // Проблеми реалізації духовно-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф.. – Рівне: РДГУ, 1996.
67. Діяльнісний підхід в організації системно-розвиваючого навчання / І. Малафіїк // Діяльнісний підхід у навчально-пошуковому процесі з фізики і математики: матер. доп. і повідом. Всеукр. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 1996 р., м. Рівне. – Рівне: РДПІ, 1996. – Ч. 2. – С. 63–64.
68. Системно-розвиваюче навчання / І. В. Малафіїк// Роль інноваційних процесів у розвитку школи: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 26–28 берез. 1996 р.. – Харків, 1996. – С. 142–144.
69. Системно-розвиваюче навчання / І. В. Малафіїк// Оновлення змісту, форм та методів навчання фізико-математичних, природничих і технічних дисциплін. – Рівне: РДПІ, 1996. – Вип. 1. – С. 25–36.

1997
70. Шкільний курс механіки в умовах розвиваючого навчання / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання фізики. – Рівне: РДПІ, 1997. – Вип. 2. – С. 166–174.
1998
71. Гуманістична основа системно-розвиваючого навчання / І. В. Малафіїк // Міжнародний семінар з гуманістичної психології і педагогіки. – Київ-Рівне: Ліста, 1998. – С. 84–85.
72. Деякі аспекти організації навчального процесу з використанням системно-блочної структури уроків / І. В. Малафіїк // Взаємозв’язок психолого-педагогічної науки і шкільної практики як фактор вдосконалення педагогічної діяльності: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 квіт. 1998 р., м.Рівне – Рівне: РІПКПК, 1998.–С. 94–96.
73. Про серце віддане дітям : до 80-річчя від дня народж. В. О. Сухолинського / І. В. Малафіїк // Пед. рада. –1998. – № 3 (жовт.). – С. 1.
74. Педагогіка – це життя… / І. В. Малафіїк, С. П. Максимюк, С. С. Пальчевський // Пед. рада. – 1998. –№ 5 (груд.). – С. 4.
75. Теоретичні і методичні аспекти системно- розвивального навчання в середній школі / І. В. Малафіїк // Дидактична система К. Д. Ушинського в сучасній загальноосвітній школі: наук. зап. РДПІ. – Рівне : РДПІ, 1998. – Вип. IV. – С. 116–122.
76. Чому і як вчити ? : програми з дидактики пропонують рівненці / І. В. Малафіїк // Освіта. – 1998. – С. 17–24 черв. (№ 42–43).
1999
77. До проблеми навчання учнів системної декомпозиції предметних знань / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Рівне : РДГУ, 1999. – Вип. 8. – С. 21–24.
78. Системність знань з механіки та роль експерименту у її формуванні / І. В. Малафіїк // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін. – Рівне: РДГУ, 1999. – Вип. 1. – С. 153–158.
79. Системно-розвиваюче навчання: суть, проблеми / І. В. Малафіїк, М. В. Остапчук // Удосконалення навчально-виховного процесу: тези наук.-практ. конф. – Камянець-Поділ., 1999. – С. 9–13.
80. Суть, проблеми і досвід системно-розвиваючого навчання / І. Малафіїк // Нова пед. думка. – 1999. – № 2. – С. 40–45.
81. Шкільний підручник у формуванні системності знань / І. Малафіїк // Проблеми сучасного підручника: зб. пр. наук.-практ. конф.. – К., 1999. – С. 29–31.
2000
82. Взаємозв’язок розумової і практичної діяльності учнів при вивченні фізики / І. В. Малафіїк, М. В. Остапчук // Проблеми методики викладання фізики на сучасному етапі: матер. Всеукр. наук.-практ. конф.. – Кіровоград: КДПУ, 2000. – С. 72–74.
83. До проблеми формування системності гуманітарних знань / І. В. Малафіїк, А. В. Опанасик // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Рівне: РДГУ, 2000. – Вип. 12, Ч. 2. – С. 113–116.
84. Метод системно–змістової декомпозиції / І. Малафіїк // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : зб наук.-метод. пр. РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2000. – Вип. 2. – С. 116–119.
85. Побудова моделі функціональної структури морфологічних компонентів системи знань школярів / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Рівне: РДГУ, 2000. – Вип. 11. – С. 110–114.
86. Програма експериментального курсу фізики в 9 класі / І. В. Малафіїк // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : наук. зап. РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2000. – Вип. 2. – С. 116–119.
87. Теоретичні і методичні аспекти системно-розвиваючого навчання та його виховний потенціал / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Рівне: РДГУ, 2000. – Вип. 9. – С. 124–128.
88. Щоб оцінити знання, потрібно знати, що оцінювати : [перехід до 12-бальної оцінки знань учнів] / І. Малафіїк // Освіта. – 2000. – 4–11 жовт. (№ 44). – С. 1, 4.
2002
89. Важливі аспекти діяльності з узагальнення та систематизації знань / І. В. Малафіїк // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : наук. зап. РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2002. – Вип. 4. – С. 210–215.
90. Деякі аспекти розвитку творчої уяви дітей шкільного віку за допомогою комп’ютерних засобів / І. В. Малафіїк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі. – Рівне: Волинські обереги, 2002. – Вип.3. – С. 56–59.
91. Дослідження морфологічної структури процесу формування системи знань у школярів / І. В. Малафіїк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі. – Рівне: Волинські обереги, 2002. – Вип. 3. – С. 52–56.
92. Окремі шляхи реалізації продуктивного навчання у системі підготовки майбутнього спеціаліста / І. В. Малафіїк, А. В. Опанасик // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Рівне: РДГУ, 2002. – Вип. 23. – С. 51–54.
93. Про організаційно-педагогічні заходи з розвитку уяви та образного мислення у школярів на комп’ютерній основі / О. І. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Рівне: РДГУ, 2002. – Вип. 23. – С. 60–61.
94. Системний підхід у дидактиці / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Рівне: РДГУ, 2002. – Вип. 23. – С. 4–9.
2003
95. Вивчення динаміки розвитку когнітивної структури «система» / І. В. Малафіїк // Наукові записки. Сер. «Психологія і педагогіка»: зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька акад.». – Острог, 2003. – Вип. 4. – С. 132–141.
96. Дослідження функціонально-морфологічної структури системи знань / І. В. Малафіїк // Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / редкол. : Н. В. Гузій (відп. ред.) та ін.. – К. : НПУ, 2003. – Вип. 10. – С. 59–68.
97. Система знань як результат суб’єкт-об’єктної взаємодії / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Рівне: РДГУ, 2003. – Вип. 27. – С. 6–12.
98. Трансформація стратегій навчання як елемент шкільного підручника / І. В. Малафіїк // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін. – Рівне: РДГУ, 2003. – Вип. 6. – С. 101–105.
2004
99. Оцінювання знань абітурієнтів на вступних іспитах до РДГУ в 2004 році / І. В. Малафіїк // Методичний посібник на допомогу викладачам університету при оцінюванні знань абітурієнтів за 12-бальною шкалою. – Рівне: РДГУ, 2004.
100. Трансформація стратегій навчання у змістовій структурі підручника / І. Малафіїк // Проблеми сучасного підручника: зб. пр. наук.-практ. конф.. – К., 2004. – С. 30–35.
2005
101. Алгоритми творчого уроку / І. В. Малафіїк // Творчий потенціал : ідеї, технології, досвід (у контексті розвитку потреби до творчої самореалізації школяра): матер. наук.-практ. конф., 26–27 трав. 2005 р., м. Рівне. – Рівне, 2005.
102. Дослідження навчально-пізнавальних аспектів психічного новоутворення учнів старших класів / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Рівне: РДГУ, 2005. – Вип. 30. – С. 82–88.
103. Процес навчання крізь призму синергетики / І. В. Малафіїк // Нова пед. думка. – 2005. – № 2. – С. 8–12.
104. Формувати системний стиль мислення школярів / І. Малафіїк // Нова пед. думка. – 2005. – № 4. – С. 8–11.
2006
105. Дидактичний принцип системності класів / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр.: наук. зап. РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2006. – Вип. 33. – С. 132–135.
106. Методичні і технологічні аспекти формування системності фізичних знань / І. В. Малафіїк // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: зб. наук.-метод. пр. РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2006. – Вип. 9. – С. 176–183.
107. Системність мислення як визначальна умова особистісно-орієнтованої освіти / І. В. Малафіїк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : зб. наук. пр.. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – С. 63–69.
108. Системний підхід до шкільного підручника фізики / І. В. Малафіїк // Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми: зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту.; сер. педагогічна. – Кам’янець-Поділ., 2006. – Вип. 12. – С. 49–53.
109. Системний характер формування понять у школярів / І. В. Малафіїк // Наукові записки Ніжинського державного університету. – Ніжин, 2006. – С. 37–45.
2007
110. Дидактичний аспект модульності в навчанні / І. В. Малафіїк // Педагогіка вищої школи: матодологія, теорія, технології. – 2007. – Т. 3. – С. 178–182.
111. Інформаційний аспект системи знань / І. Малафіїк // Нова пед. думка. – 2007. – № 4. – С. 104–109.
112. Особистість як соціальна якість людського індивіда / І. В. Малафіїк // Формування духовної культури особистості: зб. наук. пр.. – 2007. – Вип. 5.
113. Рівнева 12-бальна шкала оцінювання навчальних досягнень учнів: теоретичні засади і практика / І. Малафіїк // Моніторинг якості освіти : зб. наук. пр.. – 2007. – Вип. 5.
114. Рівні сформованості системного досвіду учнів як прояв принципу системної диференціації у навчанні / І. В. Малафіїк // Психолого-педагогічні умови гуманізації навчально-виховного процесу : зб. наук. пр.. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – Вип. VІ. – С. 65–70.
115. Складне знання : становлення і розвиток ідеї / І. В. Малафіїк // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін. – Рівне: РДГУ, 2007. – Вип. 10. – С. 157–161.
116. Що означає «Засвоїти знання»? / І. В. Малафіїк // Нова пед. думка. – 2007. – № 5.
2008
117. Антон Семенович Макаренко і педагогічне мислення / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр.: наук. зап. РДГУ / РДГУ; [редкол.: С. С. Пальчевський, М. С. Янцур, І. Д. Бех та ін.]. – Рівне: [РДГУ], 2008. – Вип. 40. – С. 7–9.
118. Застосування системного підходу у вивченні педагогічного мислення / І. В. Малафіїк // Педагогічне мислення в контексті теоретико-методичної спадщини А. С. Макаренка і сучасної педагогіки : зб. тез. – Рівне: РДГУ, 2008. – С. 58–63.
119. Особистість як соціальна якість людського індивіда / І. В. Малафіїк // Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва “Афіна” каф. культурології: матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 15–16 лист. 2007 р. – Рівне: [РДГУ], 2008. – [Вип. 6]. Т. 1 : Стан і перспективи розвитку духовної культури особистості в умовах розготання глобалізаційних процесів. – С. 117–119.
120. Розвиток знання – провідна ідея сучасної дидактики / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр.: наук. зап. РДГУ / РДГУ ; [ред. кол.: С. С. Пальчевський, М. С. Янцур, І. Д. Бех та ін.]. – Рівне: [РДГУ], 2008. – Вип. 40. – С. 29–39.
2010
121. Рівневий характер завдань навчального тесту – необхідна умова його валідності та об’єктивності / І. Малафіїк // Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві : матер. міжнар. наук.-практ. конф.. – К. : НПУ, 2010. – С. 46–47.
122. Сторіччя академіка Мітюрова / І. Малафіїк, В. Довгий // Вільне слово. – 2010. – 1 черв. (№ 40).

 

Література про наукову та громадську діяльність І.В. Малафіїка

1. Сербін Г. Єдність розуму і серця: нове видання про урок в сучасній школі: [про книгу І.В. Малафіїка] / Г. Сербін // Вільне слово. – 1997. – 23 лип. (№ 56)
2. Перук Л.П. «Сивим кленом йде моя доля»: (професору І.В. Малафіїку з нагоди ювілею присвячується) / Л.П. Петрук, О.В. Оксенюк, М.І. Тадєєва // Вільне слово. – 2010. – 7 жовт. (№ 75)

 

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>